หลักสูตรการฝึกอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต CPR,AED and First Aid Training Course หลักสูตรในประเทศ National Course

เรดีแพลนด็อตเน็ต
www.ReadyPlan.net
ให้บริการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย
First Aid&CPR,Automated External Defibrillator(AED)Training Provide Programs
Safety and Health Products
หลักสูตรการฝึกอบรม
การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต
CPR,AED and First Aid Training Course
หลักสูตรในประเทศ : National Course
หลักสูตรการปฐมพยาบาล
First Aid Couses
หลักสูตรการช่วยชีวิตและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
CPR/AED Course
หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต กับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
First Aid & CPR/AED Course
หลักการและเหตุผล
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือให้ความช่วยเหลือต่อผู้บาดเจ็บหรือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานประกอบการ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่หาได้ในขณะนั้นก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยกู้ชีพ ก่อนการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ การให้การช่วยเหลือตามหลักการ การปฐมพยาบาลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดการบาดเจ็บและไม่ทำให้การบาดเจ็บเพิ่มขึ้น ของผู้ประสบอันดรายภายในสถานประกอบกิจการของตนเอง อาคารสาธาราณะ ศูนย์การค้า บ้านพักอาศัย  การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต
ก่อนถึงโรงพยาบาลล้วนมีความจำเป็น

 กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้สนใจทั่วไป
 • ผู้เข้าการฝึกอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้มาก่อน

 วัตถุประสงค์

 • เพื่อช่วยชีวิตและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ ของผู้ที่ประสบอันตราย
 • เพื่อป้องกันความพิการและช่วยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
 • เพื่อให้พนักงานผู้เกี่ยวข้องมีความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต
 • เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
 • เพื่อการกระตุ้นเตือนตนเองและการหยั่งรู้ภัยล่วงหน้า
 • เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น ก่อนหน่วยระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์จะมาถึง

วิธีการสอน

 • การบรรยายภาคทฤษฎี  การสาธิต
 • ฝึกภาคปฏิบัติ และกรณีศึกษา

ทฤษฎี

 • หลักการปฐมพยาบาลและการประเมินเบื้องต้น
 • อุบัติเหตุที่พบในชีวิตประจำวัน การป้องกันและการช่วยเหลือ
 • การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
 • การปฐมพยาบาลสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมเข้าตา
 • การปฐมพยาบาลข้อเคล็ด ข้อเคลื่อน กระดูกหัก
 • การใช้ผ้าพันแผล และการเข้าเฝือกชั่วคราว
 • การปฐมพยาบาลผู้ที่เป็นลม
 • การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
 • การสำลักสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นหลอดลม(Choking)
 • การปฏิบัติการช่วยชีิวิตและการลำลัก(ในผู้ใหญ่)
 • ภาคทฤษฎีอาจปรับปรุงรายวิชาหรือเนื้อหาตามระยะเวลาความเหมาะสม

ปฏิบัติ

 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • การสำลักสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นหลอดลม(Choking)
 • การช่วยเหลือการหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น
  (Cardiopulmonary resuscitation : CPR)
 • การปฏิบัติการช่วยชีิวิตผู้ใหญ่(Adult CPR)
 • ภาคปฏิบัติอาจปรับปรุงรายวิชาหรือเนื้อหาตามระยะเวลาความเหมาะสม

ผลที่คาดจะได้รับหลังการฝึกอบรม

 • เข้าใจหลักการป้องกันและกลไกการเกิดอุบัติเหตุ
 • สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุครอบครัวและเพื่อนเบื้องต้นได้
 • สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้

ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • ฝึกอบรมทฤษฎีและปฏิบัติ 6 ชั่วโมง (1วัน)
 • อาจปรับปรุงรายวิชาหรือเนื้อหาตามระยะเวลาความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1-30 ท่าน
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจมีการปรับปรุงจำนวนได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมต้องอยู่ชั้นเรียนและฝึกปฏิบัติตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมจึงจะมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรรับรอง

ค่าฝึกอบรม

 • หลักสูตรการปฐมพยาบาล
 • หลักสูตรการช่วยชีวิตและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
 • หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต กับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
ค่าฝึกอบรมอัตราพิเศษสำหรับการฝึกอบรมภายในสถานประกอบกิจการ
ติดต่อ
สอบถามเพิ่มเติม
เรดีแพลนด็อตเน็ต
www.readyplan.net
โทรศัพท์ 0836269306