หน้าแรก/Home

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED/DAE/DEA/PAD
ให้บริการฝึกอบรม


อุปกรณ์ช่วยชีวิต
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
AED/DAE/DEA/PAD
Public Access Defibrillation (PAD)
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดกึ่งอัตโนมัติ 
(Semi Automated External Defibrillator : Semi-AED)
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดอัตโนมัติ 
(Automated External Defibrillator : Automatic-Fully-AED)ให้บริการฝึกอบรม
การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต กับ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
CPR,AED, and First Aid Training Courses

Visitors: 2,245