บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล/บริษัท

จองชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์
กรรมการเข้าใหม่ (แบบ ก.)
ข้อบังคับฉบับจัดตั้ง
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
ใบสำคัญจดทะเบียนบริษัทฯ
รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
รายงานการประชุมฉบับจัดตั้ง
หนังสือบริคณห์สนธิฉบับจัดตั้ง
หนังสือรับรองบริษัทฯ พร้อมวัตถุประสงค์

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 083-626-9306
ไลน์ โอเอ (LINE OA) ID: @wzn2534i
เว็บไซต์: https://www.readyplan.net/

Visitors: 55,695