บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล/บริษัท

จองชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์
กรรมการเข้าใหม่ (แบบ ก.)
ข้อบังคับฉบับจัดตั้ง
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
ใบสำคัญจดทะเบียนบริษัทฯ
รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
รายงานการประชุมฉบับจัดตั้ง
หนังสือบริคณห์สนธิฉบับจัดตั้ง
หนังสือรับรองบริษัทฯ พร้อมวัตถุประสงค์
Visitors: 15,381