บริการ/Services

หลักสูตรการปฐมพยาบาล
First Aid Courses
หลักสูตรการช่วยชีวิต
Chest Compression Only CPR Courses
หลักสูตรการช่วยชีวิตและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
CPR and AED Courses
หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต กับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
CPR,AED, and First Aid Courses
รับรองหลักสูตรระดับในประเทศ : National Certification Courses
หลักสูตรสำหรับประชาชน
NON - Emergency Medical Services (Non-EMS.)

หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต
CPR,AED, and First Aid Courses
American Safety & Health Institute | MEDIC First Aid | EMS Safety Services Certification Courses
บทเรียนในระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ตและการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในชั้นเรียน
รับรองหลักสูตรระดับสากล
International Certification Courses
บัตรรับรองได้รับการยอมรับทั่วโลก 2 ปี
Certification Period 2 Years
หลักสูตรสำหรับประชาชน
NON - Emergency Medical Services (Non-EMS.)
สถาบันความปลอดภัยและสุขภาพ
Health & Safety Institute : HSI ประเทศสหรัฐอเมริกา

Visitors: 34,841