สินค้า/Products

- เครื่องช่วยชีวิต/อุปกรณ์ช่วยชีวิต
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดกึ่งอัตโนมัติ
(Semi Automated External Defibrillators - Semi AED)
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดอัตโนมัติ
(Automated External Defibrillators - Automatic Fully AED)
(Automated External Defibrillators - AED)
(Defibrillators Automated External - DAE)
(Defibrillators External Automated - DEA)
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดติดตั้งสาธารณะ
(Public Access Defibrillation - PAD)
เครื่องช่วยชีวิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เหมาะสำหรับ: บริเวณพื้นที่ที่อยู่อาศัย สำนักงาน สถานที่สาธารณะต่างๆ

- อุปกรณ์ฝึกอบรม: AED/DAE/DEA/PAD Trainer
- หุ่นฝึกช่วยชีวิต: CPR Practice Manikins
- ตู้ติดผนัง ตู้ตั้งพื้น ป้ายสามเหลี่ยมสัญลักษณ์ ติดตั้งเครื่อง: AED/DAE/DEA/PAD
ชุดช่วยหายใจหนีไฟ: URGENT FIRE-PAK

Visitors: 55,720